Да би се створили услови за дугорочну одрживост резултата пројекта, неопходно је делити релевантне ингормације на структуиран и кохерентан начин. Пратећи кључне циљеве, пројекат ће омогућити правилну презентацију и објашњење свих прикупљених података и размењених информација.

Циљ 1: Ажурирани Катастар малих хидроелектрана у електронском формату, (укључујући интернет страницу са реалним подацима са терена и уносима нових локација)

  • Идентификација тренутне ситуације у речним сливовима

Подразумева преглед правних прописа и постојећег Катастра МХЕ и прикупљање података у вези са изградњом МХЕ у Србији.

  • Припрема методологије за процену локација за МХЕ

Одређивање методологије за процену свих локација за изградњу МХЕ снаге од 100 КW до 10 МW, укључујући анализу протока воде у рекама и енергетски потенцијал на основу историјских прилива током последњих 50 година, где је то могуће.

  • Прикупљање података о потенцијалним локацијама

Све локације и речнe токовe за потенцијалне МХЕ (од 100 КW до 10 МW) ће анализиране и проценити процењене на основу одобрене методологије. Прикупљање релевантних података за планиране просторне анализе реализовати ће се савременим технологијама даљинске детекције. Примена савремених метода прикупљања података о простору обезбедиће 3Д податке реалног стања на терену (виртуелни свет) са великом тачношћу позиција као и податке који се не могу прикупити конвенционалним методама снимања. Једна од важних активности је и успостављање 20 нових хидролошких мерних тачака на којима ће се у периоду од једне године вршити хидролошка мерења.

  • Припрема базе података новог Катастра

На основу излазних података свих претходних активности, нови Катастар за МХЕ са реалним подацима са терена и унетим новим локацијама биће израђен у одговарајућем електронском формату (база података) и у формату који одговара Интернету. На основу завршене базе података, резултати ће такође бити посатвљени на Интернет.

  • Ажурирање постојећег ГИС софтвера новим катастром за МХЕ

Постојећи ГИС софтвер ће бити ажуриран и репрограмиран како би прихватио податке новог Катастра.

Циљ 2: Обучено особље и виши ниво свести о новом Катастру малих хидроелектрана

  • Обука за особље крајњих институција корисница

Детаљан распоред спровођења обуке, опис модула обуке са јасно одређеним циљним групама и институцијама. Током завршне фазе пројекта биће одржана једноневна обука за особље из институција које ће бити одговорне за даљи развој, ажурирање и могуће измене Катастра.

  • Организовање студијске посете за особље институција корисница

Биће организована једна студијска посета у неку земљу ЕУ за особље институција корисница како би се обезбедила изградња капацитета. Та земља треба да има знатан хидро потенцијал и значајан број МХЕ.

  • Видљивост и представљање новог Катастра за МХЕ

Обезбедити видљивост и представљање новог Катастра за МХЕ како би се побољшала видљивост пројекта, подигао ниво свести међу различитом циљном публиком и обезбедити успешно преношење информација о резултатима пројекта који ће бити постигнути. Што се тиче видљивости, следеће радње и алати ће укључити: манифестације, округле столове и штампани материјал.